05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
نظارت مضاعف ایرانشهر
اعضای کمیته نظارت مضاعف ایرانشهر:
 
نام و نام خانوادگی سمت
علی قبا  
حسین دکالی  
حاتم ایرندگانی  
حبیب هاشم زهی  
علی میرلاشاری  
محمود نارویی فراز   
جواد شرفی  
بهروز براهویی   
داوود ملازهی   
عبدالغنی دهقانی