05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57pishkhan.sbceo.ir
اعضای کمیته فنی و حقوقی :
 
نام و نام خانوادگی سمت
ملیحه هاشمی
رضا ثاقب
صالح شاه تقی
عباسعلی صدرایی
ناصر سارانی 
حمیدرضا خطیبی
مریم خادمی
محمدرضا لکزایی رابط هیات مدیره
 محمد شیرزایی  رابط هیات مدیره