05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
اعضای کمیته فنی و حقوقی :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس علی عربی رییس 
آقای مهندس عباسعلی فلاحتی نایب رییس 
آقای مهندس امید مینو  دبیر 
آقای مهندس حمیدرضا خطیبی عضو
خانم مهندس ملیحه هاشمی عضو
آقای مهندس علی پوراربابی رابط هیات مدیره 
خانم مهندس الهه ابراهیمی رابط سازمان