05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
ژئوتکنیک
اعضای کمیته ژئوتکنیک :

نام و نام خانوادگی سمت
مهندس سید مهران موسوی رئیس
مهندس محمدعلی محمدزاده نائب رئیس
مهندس افشین استثنایی دبیر
مهندس ساجده ملک قاسمی عضو 
مهندس علی نخعی عضو
 مهندس علی پوراربابی  رابط هیات مدیره
مهندس صفورا حیدری رابط سازمان