05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
پدافند غیر عامل
اعضای کمیته پدافند غیر عامل :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس فریبرز حسن پور رئیس
آقای دکتر علی قدس
نائب رئیس
خانم مهندس ساناز چهکندی دبیر
آقای مهندس محمود نارویی عضو
آقای مهندس میثم مرادیان عضو
آقای دکتر محمد علی قصری رابط هیات مدیره
آقای مهندس ابوالفضل لطفی مقدم رابط سازمان