05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
مقاوم سازی و بهسازی
افزودن محتوا...
نام و نام خانوادگی   سمت
 آقای مهندس محمودرضا قاسمی  رییس
 خانم مهندس آناهیتا مسرت  نایب رییس
 آقای مهندس بهزاد عارفی  دبیر
 آقای دکتر مهدی یوسفی  عضو
 آقای مهندس محبوبه ملایی  عضو
 آقای دکتر کامبیز نرماشیری  رابط هیات مدیره
 آقای مهندس حامد یزدانمهر  رابط سازمان