05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
مصالح و کنترل کیفیت
 نام و نام خانوادگی  سمت
 آقای مهندس سورنا شاوزی پور   رییس 
 آقای مهندس حبیب اله کریم فر نایب رییس  
 آقای بهزاد عباسی زاده   دبیر
 آقای مهندس مرتضی مقدسی   عضو
 آقای مهندس ناصر سارانی  عضو
 آقای مهندس محمد ابراهیم مسکینی مود  عضو
 آقای مهندس اسکندر میربلوچ  عضو
 آقای مهندس غلامعباس تبتی رابط هیات مدیره 
 آقای مهندس امین خواجه علی   رابط سازمان
افزودن محتوا...