05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
مجریان ذیصلاح
اعضای کمیته مجریان ذیصلاح :

نام و نام خانوادگی سمت
مهندس احسان قائمی رئیس
مهندس کاظم میرکاظمی مود نائب رئیس
مهندس آزاده رضایی دبیر
مهندس حمزه گرگیچ رومیانی عضو
مهندس بابک مقدم عضو
مهندس مجید عربی عضو
مهندس محمد جهانی عضو
دکتر سیدروح الله موسوی رابط هیات مدیره
مهندس امان الله کردی رابط هیات مدیره
مهندس پریسا ریگی لادز رابط سازمان