05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
رفاه و ورزش
اعضای کمیته رفاه و ورزش :

نام و نام خانوادگی سمت
مهندس سید محمد سید مصطفوی رییس
مهندس مهدی زین العابدینی نائب رئیس
مهندس محمود نکودری دبیر
مهندس بنفشه نواب صفوی عضو
مهندس محسن نجفی ابرندآبادی عضو
مهندس حسن پیری عضو
مهندس مجتبی امام جمعه عضو
مهندس حسن تازه روز عضو 
مهندس مهدی شهرکی عضو
 مهندس مهدی شایان  رابط هیات مدیره
مهندس مریم غلامی رابط سازمان