05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
بازرسی ویژه گاز
نام و نام خانوادگی   سمت
 آقای مهندس مهندس تواضعی فر  رییس
 آقای مهندس جواد جوکار  نایب رییس
 آقای مهندس فرهاد گرگیچ  دبیر
 آقای مهندس مسعود اژدری مقدم  عضو
 آقای مهندس حبیب اعلایی  عضو
 آقای مهندس حجت الله بولاقی  عضو
 آقای مهندس حامد سلحشور  عضو
 آقای مهندس خدانظر اکسیر   عضو
 آقای مهندس محمد اسلامی  عضو
آقای مهندس محسن رجحانیان  عضو
خانم مهندس زهرا روستا  عضو
آقای مهندس مهدی ابراهیم زاده  عضو
 آقای مهندس حسین معین خواه  عضو
 آقای مهندس شهرام آذرکیش  عضو
آقای مهندس ابراهیم حدادی   عضو
آقای مهندس عبدالرحمن ریگی  رابط هیات مدیره
 خانم مهندس صفورا حیدری  رابط سازمان