05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
آموزش داخلی
اعضای کمیته آموزش داخلی :

نام و نام خانوادگی سمت
 دکتر حامد قوهانی عرب  رئیس 
مهندس خدانظر اکسیر نائب رئیس
 دکتر بابک دیزنگیان دبیر
 دکتر حسن مرتضوی عضو
مهندس جمشید بامدی عضو
مهندس  فرزانه دادگر عضو
 مهندس محمد رضایی افخم عضو 
 دکتر مهدی اژدری مقدم  رابط هیات مدیره
مهندس زهرا سالاری رابط سازمان