05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
آموزشی کارگاهی و HSE
افزودن محتوا...
 نام و نام خانوادگی سمت  
 آقای مهندس هادی کریمی درمیان  رییس
 آقای دکتر حسین معین خواه  نایب رییس
 خانم مهندس سونیا میرزاده  دبیر
 آقای مهندس مجید حیدری  عضو
 آقای مهندس محمدرضا پیکانی   عضو
 آقای مهندس عبدالرحمن ریگی   رابط هیات مدیره
 آقای مهندس محسن زارعی  رابط سازمان