05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
آسانسور
اعضای کمیته آسانسور :

نام و نام خانوادگی سمت
آقای مهندس عباسعلی شهرکی قدیمی رئیس
آقای مهندس حبیب اعلایی نائب رئیس
آقای مهندس مسعود یوسفی دبیر
آقای مهندس آزما شهرکی عضو
آقای مهندس مهدی شایان رابط هیات مدیره
آقای حمید سیاه مردی رابط سازمان