کارکنان

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي  محمد  نور كردی تمندانی كارمند دفتر نمايندگی خاش
آقاي  فرهاد  حسین زهی زمانی
كارمند دفتر نمايندگی خاش
آقای محمد کرد كارمند دفتر نمايندگی خاش