اعضای هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی سمت
آقاي مهندس علی میر لاشاری
رئيس
آقاي مهندس محمد رفیع کرد
نائب رئيس
آقاي مهندس بهزاد دژکام دبير
آقای مهندس امان اله کردی عضو
آقای مهندس حبیب اله هاشم زهی عضو