Menu

تاسیس دفتر مهندسی طراحی

تاسیس دفتر مهندسی طراحی

 مدارک مورد نیاز
1 -  تقاضای شرکای حقیقی دارنده پروانه اشتغال بکار مهندسی و تکمیل کاربرگ شماره (مربوط به درخواست مجوز فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان توسط شرکاء . 
2 -  ارائه مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر رسمی و مدارک موید مربوط به تأسیس دفتر با مسئولیت مشترک کلیه شرکاء مطابق کاربرگ شماره 2 (درصورتیکه دفتر فاقد شریک باشد این بند حذف می شود).
3 -  معرفی مسئول دفتر و تعهدنامه  شرکائ در خصوص انجام وظایف ضوابط و مقرراتی مربوط به فعالیت دفتر مهندسی طراحی ساختمان است . (کاربرگ شماره 3)
4 -  تعهد مسئول دفتر (کاربرگ شماره 4)
5 -  خود اظهاری توسط مسئول دفتر (کاربرگ شماره 5)
6 - تصویر کارت معتبر عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همه شرکاء
7 - تصویر پروانه اشتغال بکار مهندسی معتبر همه شرکاء
8 - یک قطعه عکس مسئول دفتر مهندسی
9 - رسید بانکی مربوط به پرداخت عوارض مجوز فعالیت دفتر به مبلغ 300.000 ریال واریز شده به حساب شماره 4001036302009001 خزانه داری کل نزد بانک مرکزی به نام معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان قابل پرداخت در شعب بانک ملی ایران .
10 -   مدارک رسمی مربوط به محل دفتر مهندسی و نشانی آن .
11 - نامه بازدید توسط کمیته دفاتر سازمان
کاربرگ طراحي