05433449891-3زاهدان - خیابان دانشگاه - دانشگاه 57zahedannezam@gmail.com
تعرفه خدمات مهندسی

جدول حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان دارندگان پروانه اشتغال به کار مهندسی در استان سیستان و بلوچستان بر اساس ماده 117 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال 1398


1-حق الزحمه طراحی به ریال ( براساس متر مربع زیربنا ) :

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

تعداد طبقات / رشته

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 و 4 و 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 و 9 و 10طبقه ارتفاع از روی شالوده

11و 12طبقه ارتفاع از روی شالوده

13و 14 و 15طبقه ارتفاع از روی شالوده

16طبقه و بالاتر از روی شالوده

عمران

112589

134898

162002

188713

233877

251647

267383

معماری

75065

89921

107996

125798

155917

167774

178260

تاسیسات مکانیکی

24660

29883

35889

41800

51809

55742

59231

تاسیسات برقی

24660

29883

35889

41800

51809

55742

59231

جمع
236974 284585 341776
398111
493412 530905
564105


2-حق الزحمه نظارت به ریال ( بر اساس متر مربع زیر بنا ) :

گروه ساختمان

الف

ب

ج

د

تعداد طبقات / رشته

1 و 2 طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 و 4 و 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و 7طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 و 9 و 10طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه ارتفاع از روی شالوده

13و 14 و 15طبقه ارتفاع از روی شالوده

16طبقه و بالاتر از روی شالوده

ناظر هماهنگ کننده

28869

34793

50104

58409

90629

97297

103425

عمران

106370

128224

151572

176707

211483

227022

241315

معماری
87025
104924
124001
144577
174016
186806
198566

تاسیسات مکانیکی

33197

40042

45926

53547

64048

68749

73080

تاسیسات برقی
33197 40042 45926 53547 64048 68749 73080
جمع
288658
348025 417529
486787
604224
648623
689466

 

جدول شماره 10 - هزینه ساخت و ساز ساختمان به ریال ( بر اساس متر مربع زیر بنا : ( نامه شماره 3668/ش م مورخ : 03/12/95 شورای مرکزی ) )

گروه ساختمان

1و2طبقه ارتفاع از روی شالوده

3 تا 5 طبقه ارتفاع از روی شالوده

6 و7 طبقه ارتفاع از روی شالوده

8 تا 10طبقه ارتفاع از روی شالوده

11 و 12 طبقه ارتفاع از روی شالوده

13 تا 15 طبقه از روی شالوده

16 طبقه و بالاتر از روی شالوده

مبنای محاسبه هر متر مربع بنا برای محاسبه حق الزحمه

12.606.000

14.707.000

16.808.000

18.909.000

21.010.000

23.111.000

25.212.000


پیوست جدول حق الزحمه خدمات مهندسی ساختمان در سال 1398 در سطح استان شامل 24 ماده به شرح ذیل می باشد :

1-رعایت مبانی قیمت گذاری نرخ خدمات مهندسی الزامی می باشد و با متخلفین بر اساس ماده 91 آیین نامه اجرایی رفتار می گردد.

2-حق الزحمه نظارت ساختمانهای کمتر از 50 متر مربع بصورت مقطوع 50 متر مربع محاسبه و اخذ می گردد .

3-ضریب تکرار طراحی و محاسبه ساختمانهای تیپ براساس جدول شماره 12 فصل پنجم مبحث دوم مقررات ملی ساختمان اعمال می گردد.

4-حق الزحمه مشاوره ،راهنمایی و کارشناسی در جهت استحکام سازی بنا هر متر مربع 45.000 ریال می باشد و حداقل دو میلیون و پانصد هزار ریال می باشد و در صورت نیاز به تهیه نقشه یا نقشه چون ساخت و محاسبات مجدد براساس تعرفه های موجود محاسبه می گردد.

5-حق الزحمه کارشناس ماده 27 جهت بررسی استحکام بنا برای ساختمانهای فاقد مهندس ناظر بر اساس تعرفه کارشناسان رسمی دادگستری محاسبه خواهد شد و جهت تعیین مبلغ کارشناسی ملاک جدول شماره 10 هزینه هر متر مربع ساخت و ساز شورای مرکزی می باشد.

6-نظارت یک ساختمان با حداکثر 150 متر مربع زیر بنا در سال برای خانواده معظم شهدا و آزادگان و جانبازان بالای 50% با ارائه معرفی نامه از ارگانهای مربوط و با هماهنگی سازمان بصورت رایگان جزء تعهد هر مهندس ناظر بوده و جانبازان کمتر از 50% با نظر رئیس سازمان می باشد.                        

7-نظارت اماکن مذهبی ، مساجد ، و حسینیه ها با ارائه معرفی نامه از سازمان اوقاف و امور خیریه حداکثر یک کار تا سقف 5000 متر مربع در بازه زمانی سه ساله رایگان می باشد (بدون احتساب در ظرفیت اشتغال)

8-نظارت ساختمانهای افراد تحت پوشش کمیته امداد با معرفی نامه رسمی شامل 20 درصد تخفیف میگردد.(تا سقف 150 متر مربع)-(این بند مشمول مددجویان بهزیستی و خانواده های دارای دو معلول نیز می باشد.)

9-حق الزحمه طراحی و نظارت ساختمانهایی که مستلزم تهیه نقشه های کامل اجرایی و برآورد و نظارت تا پایان کار و رسیدگی به صورت وضعیت هستند از قبیل ساختمانهای اداری،بانکها ،آموزشی،فرهنگی مراکز تجاری ، پاساژها ،پارکها و فضای سبز و محوطه های عمومی با توافق بین مالک و مهندس ناظر و دفتر مهندسی می باشد. (پیشنهاد بر مبنای دستورالعمل های سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شود.)

10-حق الزحمه طراحی و نظارت ساختمانهای صنعتی هر کدام معادل 35% تعرفه مربوط بر اساس قیمتهای مصوب خدمات مهندسی 98 می باشد . (ثبت ظرفیت به مقدار 35% متراژ در سیستم سازمان ثبت می گردد ) همچنین قسمت اداری بطور کامل محاسبه خواهد شد .

11- حق الزحمه طراحی و نظارت تاسیسات مکانیکی و برقی درحد معمول، طبق تعرفه و خدمات دیگر شامل آسانسور و برق اضطراری – شوفاژ – فن کوئل –تهویه مطبوع – لوله کشی گاز و آتش نشانی، چاه ارت و غیره بصورت توافق بین مالک و مهندس طراح و ناظر میباشد.

12-حق الزحمه طراحی و محاسبات مطابق تعرفه مصوب می باشد، که 95%به حساب مسئول دفتر مهندسی طراحی و 5% به حساب سازمان واریز می گردد .

13-در خصوص حق الزحمه مهندس ناظر به استناد ماده 17 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 5%به حساب سازمان و 45% در فاز اول به حساب مهندس ناظر و مابقی پس از هر مرحله گزارش فرم های 5مرحله نظارت به حساب مهندس ناظر واریز خواهد شد.

14-حق الزحمه ساختمانهایی که مدت زمان نظارت آنها به اتمام رسیده جهت تجدید نظارت به شرح ذیل می باشد. (تجدید نظارت مطابق مصوبه هیأت مدیره در سیستم ثبت و جزء ظرفیت اشتغال مجدد محسوب نمی شود) و تمدید نظارت سالیانه خواهد بود.

میزان درصد باقیمانده کار × 80% تعرفه خدمات مهندسی سال × میزان زیر بنا= حق الزحمه خدمات کار باقی مانده

15- حق الزحمه مجریان طبق توافق و قرارداد فی­ مابین مجری و مالک انجام خواهد شد مبلغ دو در هزار هزینه ساخت و ساز طبق جدول شماره 10 شورای مرکزی در سال 98 به حساب سازمان واریز می گردد.

16-هزینه نظارت و طراحی پروژه های کارگاهی چنانچه پروانه توسط شهرداری صادر شود زیر بنای اداری و قسمت کارگاهی تا 150 متر مربع بطور کامل محاسبه و مازاد بر 150 متر مربع 35% تعرفه خدمات مهندسی محسوب می گردد .(ثبت ظرفیت به مقدار 35% متراژ در سیستم سازمان انجام می گردد)

17-حق الزحمه خدمات مهندسی در شهرهای زاهدان، 100% و در شهرهای زابل، ایرانشهر، سراوان و چابهار به میزان10% تخفیف، در شهرهای بیش از 000/10 نفر 30% تخفیف و در شهرهای با جمعیت کمتر از 000/10 نفر به میزان 40% تخفیف اعمال خواهد شد.

18-حق الزحمه طراحی و نظارت مهندسان برق وفق نامه شماره 3672/ ش م  مورخ 1395/12/1 شورای مرکزی در راستای اجرای دستورالعمل های طراحی و اجرای سیستم های اعلان حریق اجرای سیستم زمین در ساختمانها، اجرای سیستم های اتوماسیون و کنترل ساختمان، حفاظت ساختمان ها در برابر صاعقه و طرح و اجرای همبندی در ساختمان ها به میزان 25 درصد تعرفه طراحی و نظارت تأسیسات برقی افزایش می یابد.

19-حق الزحمه طراحی اولیه نقشه ها به ازای هر متر مربع 30 درصد تعرفه به عنوان پیش پرداخت میباشد و در صورت توافق و تایید طرح از مبلغ تعرفه کسر خواهد شد ( در صورت عدم تصویب طرح و یا تغییر دفتر مهندسی طراحی توسط مالک، هزینه دریافتی به مالک عودت داده نخواهد شد.)

20-حق الزحمه طراحی داخلی و طراحی محوطه بر اساس توافق طرفین می باشد.

21-حق ­الزحمه طراحی و نظارت نما براساس مترمربع سطح نما و به میزان تعرفه­ های مصوب طراحی و نظارت عمران و معماری حسب گروه ساختمانی مربوطه به شرط ارائه نقشه­ ها و دیتیل­ های اجرایی نما می­­ باشد.

22-برای تمامی گروههای ساختمانی تهیه دفترچه محاسبات سازه الزامی است و طراح مجاز به اخذ هزینه اضافی نمی باشد.

23-تعرفه نظارت نقشه برداری برای ساختمانهای 5 تا 10 طبقه برابر 23/700 ریال و بیش از 10 طبقه برابر 27750 ریال برای هر متر مربع می باشد .

24-حق الزحمه خدمات مهندسین شهرسازی براساس تعرفه ذیل و بر اساس جدول شماره 14 مبحث دوم انجام می گردد:

جدول حق الزحمه خدمات مهندسین شهرساز

ردیف

عنوان

مساحت

حق الزحمه هرمتر مربع(ریال)

1

طرح تفکیک وآماده سازی اراضی شهری و روستایی

زیر 3000مترمربع

9300

3000 تا 5000 مترمربع

8100

5000 تا 10000 مترمربع

6750

بیش از 10000 متر مربع

5400

2

طراحی سایت پلان (زمین) شهری و روستایی

3000 تا 6000 مترمربع

2550

6000 تا 10000مترمربع

2100

بیش از 10000 متر مربع

1350

3

طرح انطباق کاربری اراضی شهری و روستایی (مساحت زمین ) در مرکز استان برای زمین های بیش از 500 مترمربع

در مراکز شهرستانها برای زمین های بیش از 400مترمربع

سایر شهرها وروستاها برای زمین های بیش از 300 مترمربع

زیر5000 مترمربع

 

5000 تا 10000 متر مربع

 

10000 متر مربع و بالاتر

11400

 

9600

 

7650
تبصره 1 : حق الزحمه ردیف های 1 و 3، به صورت پلکانی . بر مبنای ضرایب تعدیل در جهت بندی شهرداری ها محاسبه می گردد :

  1. شهرهای با درجه یک تا چهار برابر 0/6 مبالغ جدول قبل
  2. شهرهای با درجه 5 تا 9 برابر 0/8 مبالغ جدول قبل
  3. شهرهای با درجه 10 و بالاتر ضریب یک
  4. روستاها و نواحی روستایی برابر 0/4 مبالغ جدول قبل

تبصره 2 : ضمن رعایت موارد جدول فوق در هر مرحله و در هر نوع زمین با هر مساحتی یا هر زیر بنایی که کمیسیون ماده 5 تشخیص تهیه طرح انطباق کاربری شهری ساختمان ها را داشته باشد، مالک ملزم به تهیه و ارائه گزارش از سوی مهندس شهرساز دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان می باشد.

تبصره 3 : تمام شهرداری ها مکلفند از پذیرش نقشه های فاقد مهر مهندس شهرساز خودداری نمایند .

تبصره 4 : اراضی دولتی و املاک متعلق به شهرداری از شمول ردیف 3 جدول قبل معاف می باشند.

تبصره 5 : تعرفه اراضی بالای 5 هکتار در ارتباط با تهیه طرح تفکیک و آماده سازی اراضی شهری و روستایی با توافق طرفین صورت می گیرد .